Módlcie się za mnie – wizyta delegacji ŚFL w Watykanie

25 czerwca 2021 r. delegacja Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) spotkała się na prywatnej audiencji z papieżem Franciszkiem. – Z tej podróży nie możemy zawrócić. Jednak, idąc naprzód, jesteśmy niepokojeni przez mroczne wspomnienia z naszej przeszłości. To właśnie one zaciemniają drogę, do której zaprasza nas Bóg – powiedział abp Panti Filibus Musa, prezydent ŚFL w pozdrowieniu do Biskupa Rzymu. W wizycie uczestniczył również Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec.

28 czerwca 2021, Redakcja

W swoim pozdrowieniu abp Musa przypomniał, że w bieżącym roku mija 500 lat od ekskomuniki ks. dr. Marcina Lutra. – Wprawdzie nie możemy zmienić historii, ale możemy ją opowiedzieć w taki sposób, aby niosła obietnicę lepszej przyszłości, stając się w ten sposób opowieścią o pojednaniu – mówił abp Musa.

Prezydent ŚFL zaznaczył, że spotkanie w Watykanie jest kolejnym owocem wspólnej modlitwy z Lund i Malmö w 2016 roku, kiedy to luteranie i rzymscy katolicy wspólnie upamiętnili 500-lecie Reformacji. W tym historycznym wydarzeniu uczestniczył wówczas papież Franciszek, liderzy ŚFL oraz partnerzy ekumeniczni z różnych wyznań chrześcijańskich.

Dziękując za pozdrowienia, papież Franciszek podkreślił, że delegacja ŚFL przybywa do Rzymu w dniu upamiętniającym odczytanie Wyznania augsburskiego. – Dziękuję wam i wyrażam swoją nadzieję, że wspólna refleksja nad Confessio Augustana (CA) przysłuży się w obliczu 500. rocznicy jej odczytania naszej ekumenicznej drodze. CA była wówczas próbą zapobieżenia rozłamowi zachodniego chrześcijaństwa; pierwotnie była dokumentem wewnątrzkatolickiego pojednania i dopiero później stała się luterańskim pismem wyznaniowym – mówił papież.

Przywołując apostolskie słowa z Listu do Efezjan „Jedno ciało, jeden chrzest, jeden Bóg”, Ef 4, 5-6), Biskup Rzymu przypomniał, że zawarta w CA wiara w Trójjedynego Boga odwołuje się do I Soboru Ekumenicznego w Nicei, którego 1700. rocznica będzie obchodzona w 2025 roku. – To credo jest zobowiązującym wyrazem wiary nie tylko dla katolików i luteran, ale także dla naszych prawosławnych sióstr i braci, a także dla wielu chrześcijańskich wspólnot. To wspólny skarb. Dołóżmy zatem starań, aby 1700. rocznica tego wielkiego soboru przydała ekumenicznej drodze nowego rozpędu – mówił papież.

Odnosząc się do Chrztu Świętego, papież zwrócił uwagę, że jest on pierwotnym darem Boga, który leży u podstaw religijnych starań oraz zaangażowania na rzecz osiągniecia pełnej jedności.

– Ekumenia nie jest bowiem uprawianiem kościelnej dyplomacji, ale drogą łaski. Nie opiera się na ludzkim pośrednictwie i porozumieniach, ale na łasce Boga, która oczyszcza pamięć i ludzkie serca, pokonuje upór i ukierunkowuje nas na nową wspólnotę. Nie chodzi o tanie negocjacje czy pojednawcze synkretyzmy, ale o jedność w pojednanej różnorodności – powiedział Franciszek.

Mówiąc z kolei o ciele, Biskup Rzymu wskazał, że pasja, posiadająca podwójne znaczenie cierpienia i namiętności, ukierunkowana jest na jedność i dojrzewa poprzez cierpienie, które sami zadaliśmy Ciału Chrystusowemu. – Gdy odczuwamy ból z powodu podziału chrześcijan, zbliżamy się do tego, co odczuwał sam Jezus, gdy musiał oglądać jak jego uczniowie nie byli zgodni, a jego szaty zostały rozdarte – dodał papież.

Delegacja ŚFL podarowała papieżowi patenę i kielich wykonaną przez braci ze wspólnoty Taize, którzy użyli w tym celu piasku z obozu dla uchodźców w Jordanii. Franciszek dodał, że te naczynia pokazują dwojaką pasję, że nie możemy jeszcze zgromadzić się wokół tego samego ołtarza, ale i pasję w służbie sprawie jedności, o którą modlił się Jezus i dla której poświęcił swoje życie. Nawiązując do Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w Krakowie w 2023 roku papież wyraził nadzieję, że będzie ono ważnym krokiem dla oczyszczenia pamięci i docenienia duchowych skarbów, jakie Bóg przygotował przez stulecia dla wszystkich ludzi.

Po zakończeniu przemówienia wszyscy obecni zmówili Modlitwę Pańską w swoim ojczystym języku. Żegnając się z Franciszkiem bp Jerzy Samiec przekazał papieżowi pozdrowienia z Polski oraz zaprosił go do Krakowa na Zgromadzenie Ogólne ŚFL. Dziękując bp. Jerzemu Samcowi, Franciszek poprosił go o modlitwę w intencji swojej i swojej służby.

W trakcie trzydniowego pobytu w Rzymie bp Jerzy Samiec brał udział w spotkaniach roboczych delegacji ŚFL w siedzibie Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, które odbyło się na zaproszenie i pod przewodnictwem kard. Kurta Kocha. Poruszano tematy związane z ewaluacją spotkania w Lund/Malmö w aspekcie diakonijnym i teologicznym, a także poruszano bieżące problemy bilateralnego dialogu rzymskokatolicko-luterańskiego.

W trakcie rozmów z kard. Kochem, bp Jerzy Samiec opowiedział o sytuacji ekumenicznej w Polsce oraz poruszył temat dokumentu Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski dotyczącego małżeństw mieszanych wyznaniowo, który 10 lat temu utknął w watykańskich dykasteriach.

Zwierzchnik polskich luteran wziął również udział w wykładzie ks. dr. Martina Junge, odchodzącego sekretarza generalnego ŚFL, dotyczący luterańskiego spojrzenia na wyzwanie synodalności.

Wykład odbył się na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w ramach cyklu Katedry Tillarda.

27 czerwca w ewangelicko-luterańskim kościele w Rzymie odbyło się nabożeństwo komunijne, podczas którego kazanie wygłosił kard. Kurt Koch.


1 thought on “Módlcie się za mnie – wizyta delegacji ŚFL w Watykanie

  1. Dialog i jubileusze dla jedności w pojednaniu różnorodności w Watykanie niech wnoszą obfite błogosławieństwo Trojjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, jako Dzieci Boże. Łaska i zgoda niech buduje dialog ekumeniczny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!