Dokumenty ŚFL w języku polskim: Kościół, Pismo Święte i świat

Z okazji 500 lat reformacji Kościół Ewangelicko-Augsburski oraz Komitet Krajowy Światowej Federacji Luterańskiej wydały trzy dokumenty studyjne ŚFL w języku polskim poświęcone eklezjologii (nauka o Kościele), luterańskiej hermeneutyce biblijnej (sztuce rozumienia i interpretowania Pisma Świętego) oraz obecności i powołania Kościoła w życiu publicznym.

7 lutego 2019, Redakcja

Trzy dokumenty ŚFL dostępne są nieodpłatnie w języku polskim wraz z szerszym komentarzem dr. Jerzego Sojki (Komitet Krajowy/Katedra Teologii Systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie), odpowiadającego za redakcję merytoryczną tekstów. – Jubileusz roku 2017 stał się impulsem, by ŚFL podjęła prace studyjne nad trzema zasadniczymi zagadnieniami: samorozumieniem Federacji w kategoriach wspólnoty Kościołów, hermeneutyką biblijną oraz zaangażowaniem Kościoła w przestrzeni publicznej. Te trzy tematy stały się przedmiotem programów studyjnych prowadzonych w latach poprzedzających rok 2017. Powstałe w nich dokumenty studyjne zatytułowane odpowiednio: „Samorozumienie luterańskiej Wspólnoty Kościołów”, „«Na początku było Słowo» (J 1,1). Biblia w życiu luterańskiej wspólnoty” i „Kościół w przestrzeni publicznej” stanowią punkt wyjścia do krytycznej autorefleksji członków Federacji nad ich tożsamością i aktualnym zaangażowaniem zarówno w kontekście obchodów roku 2017, jak i po nim, wpisując się trwale w dorobek refleksji ŚFL w trzech wymienionych tematach – pisze dr Sojka.

Zbiór trzech pism opatrzony jest również przedmową Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. Jerzego Samca. Biskup Kościoła zwrócił uwagę na historyczną i egzystencjalną potrzebę poszukiwania odpowiedzi na wyzwania współczesności. Zwierzchnik polskich luteran przyznał, że nie zawsze poszukiwania przynosiły pożądane owoce i Kościół nie zawsze potrafił stanąć na wysokości zadania – czasem milcząc, a czasem mówiąc za dużo.

Według bp. Samca zmaganie się z prawdą Ewangelii jest ewangelickim charyzmatem, postawą wpisaną w luterański rodowód. – Fundamentem Reformacji i Kościoła jest Chrystus (por. 1 Kor 3,11) – wszystko inne jest jedynie przypisami, jednak i one są przydatne, a czasem nawet konieczne. Owe przypisy wymusza życie, nasze funkcjonowanie w tym świecie i służba dla bliźnich. Dlatego tak ważna jest czujność, wraż­liwość i zrozumienie mechanizmów zachodzących w Kościele i świecie. Jako pielgrzymująca wspólnota wiary zakorzeniona w biblijnym orędziu o usprawiedliwieniu grzesznika z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez Chrzest jesteśmy wezwani i powołani do poszukiwania odpowiedzi na stare i nowe pytania, również o nasze samozrozumienie, o to, jak postrzegamy istotę Kościoła i jego powołanie, co dziś oznaczają reformacyjne zasady, które nie są danymi raz na zawsze pomnikami historii, a zobowiązaniem na teraźniejszość i przyszłość – napisał bp Samiec.


Dokumenty

>> Samozrozumienie luterańskiej Wspólnoty Kościołów

>> Biblia w życiu luterańskiej wspólnoty

>> Kościół w przestrzeni publicznej


>> Wprowadzenie merytoryczne dr. Jerzego Sojki

>> Przedmowa Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Aby wykorzystać treść lub jej fragmenty należy otrzymać pozwolenie redakcji!